CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ THÁI BÌNH
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Lịch sử khuyến nông
Chức năng nhiệm vụ
Kết quả nghiên cứu
Trồng trọt
Chăn nuôi
Thủy sản
Trồng trọt
Chăn Nuôi
Thủy Sản
 
Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Chức Năng nhiệm vụ

Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

 

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính Phủ về Khuyến nông;

Căn cứ thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thái Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 46/TTr-SNNPTNT ngày 26/2/2016 và của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại tờ trình số 248/TTr-SNV ngày 29/02/2016,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Vị trí, chức năng:

1. Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác khuyến nông.

2. Trung tâm Khuyến nông có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước và các khoản thu từ công tác khuyến nông, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở làm việc: Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điều 2: Nhiệm vụ:

1. Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn.

2. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.

7. Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.

8. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.

10. Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.

11. Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật.

12. Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

13. Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

15. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông theo quy định.

16. Khảo nghiệm các giống cây trồng, các tiến bộ kỹ thuật mới trong nông nghiệp. Chọn lọc, bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng, chăn nuôi của tỉnh những giống có tiềm năng năng suất phù hợp với mọi điều kiện của địa phương.

17. Tiếp thu, ứng dụng những công nghệ khoa học tiên tiến áp dụng vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc

1. Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông: Trung tâm Khuyến nông có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

a, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

b, Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a, Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b, Phòng Khảo nghiệm;

c, Phòng Thông tin khoa học;

d, Phòng Đào tạo tập huấn;

đ, Phòng Chuyển giao Kỹ thuật Chăn nuôi, Thủy sản;

e, Phòng ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

3. Các Trạm trực thuộc: 08 Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố.

Các Trạm trực thuộc Trung tâm Khuyến nông có con dấu và trụ sở làm việc theo quy định của pháp luật.

4. Số lượng người làm việc: Số lượng người làm việc trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Khuyến nông có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức, bố trí viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng và phó của cấp trưởng các đơn vị trực thuộc theo quy định.

2. Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các Trạm.

3. Ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm để tổ chức thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

                                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
                                                                                    CHỦ TỊCH


                                                                                     Nguyễn Hồng Diên


Bản quyền thuộc TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ THÁI BÌNH
Địa chỉ: Phường Phú Khánh - Tp Thái Bình - Tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 0363.831.842, Fax:0363.831.842. 
Email
: